Bilikova vila

Vila s dekoratívnym oplotením je situovaná juhozápadne od historického jadra mesta. Nachádza sa na západnej strane uličnej zástavby štýlových meštianskych domov a víl vyhlásenej pamiatkovej zóny „Stummerova ulica s areálom starej nemocnice v Topoľčanoch". Objekt dokladuje vývoj mesta z hľadiska architektonického i urbanistického, keď sa začiatkom 20. storočia, popri ceste vedúcej von z mesta začína utvárať nová individuálna bytová výstavba modelu solitérnych víl obklopených okrasnými záhradami s dekoratívnym oplotením a prízemnými domami v radovej zástavbe.

Prvá polovica 20. storočia

So stavbou vily sa začalo v roku 1906. Dokončená bola v roku 1909 (datovanie na veternej zástavke na hrote veže). Autorom návrhu bol staviteľ Jozef Bilik, ktorý ju vybudoval ako reprezentačnú stavbu svojej firmy v polyfunkcii s bývaním. Tomuto účelu mala pôvodne slúžiť vila na Hollého ulici 17, ktorá však malou plochou parcely nevyhovovala podmienkam majiteľovej firmy,  preto ju pred dokončením predal. 

V polovici 20. storočia postihol budovu požiar, po ktorom boli vymenené niektoré prvky konštrukcie krovu. 

Vila na Stummerovej ulici bola počas svojej existencie rodinným vlastníctvom. Dnešnými majiteľmi objektu sú vnuci staviteľa.

Architektúra

Neskorosecesná vila má bohaté hmotové riešenie s hodnotnými architektonickými a ornamentálnymi prvkami, čo sa odráža aj v jej pôdoryse zalomenými a ustupujúcimi tvarmi.

Hlavný vstup situovaný na juhovýchodnej fasáde je prístupný priamym jednoramenným kamenným schodiskom. Vstupná chodba je riešená v hmote 8-uholníkovej vežičky. V interiéri sú dodnes zachované pôvodné prvky. 

Uličná, juhovýchodná fasáda je najbohatšia na architektonické a ornamentálne prvky. Dominujúcim prvkom je hmota 8-uholníkovej vežičky so vstupom, ukončená profilovanou korunnou rímsou a oblúkovou atikou s plastickým vegetabilným ornamentom. Helmica vežičky, ktorá má tvar osembokého ihlanu, je ukončená veternou zástavkou s datovaním „1909". Na každej strane ihlana je malý vikier s kruhovými otvormi.

Južné nárožie má štvorhrannú vežu ukončenú oblúkovou atikou s plastickou výzdobou.

Obdĺžnikové trojkrídlové okná hlavnej fasády sú dotvorené profilovanou nadokennou rímsou. Súčasťou okien sú pôvodné drevené rolety. Nad oknami rizalitu prebieha zalomená nadokenná rímsa s vloženým erbovým štítom, medzi nimi je štuková výzdoba: girlandy, mušle, rôzne geometrické ornamenty. Nárožia sú zvýraznené nepravou pásovou bosážou. Fasáda je ukončená mierne profilovanou korunnou rímsou. Vstupné schodisko je lemované arkádou, vedie priamo k veži. Nad čelným, stlačeným oblúkom je v zrkadle tvaru lomeného oblúka osadený erb, pozostávajúci z murárskej lopaty, kružidla a kladiva. Schodisko je prekryté pultovou strechou.

Dvorové fasády sú jednoduché, ukončené jemne profilovanou korunnou rímsou. 

Západnú stranu fasády ukončuje veranda so zadným vchodom. Veranda je uzavretá sklenenou stenou osadenou v drevenom ráme. Predsadené priame schodisko lemuje múrik s konkávno-konvexným ukončením so stĺpikom. Stĺpik je delený na jednoduchú pätku a hlavicu. 

Strecha hlavnej hmoty objektu je valbová, po krajoch hrebeňa s volútovým ukončením. Na ňu je kolmo osadená polvalbová strecha predstúpenej juhovýchodnej miestnosti. Komíny sú omietané, plasticky členené. Východnejšie osadený komín je ukončený sedlovou strieškou. Strecha je pokrytá pálenou škridlou, bobrovkou.

Pôvodne bola okolo vily okrasná dobová záhrada s pieskovou cestičkou, lavičkami a kríkmi, ktoré lemovali oplotenie. Pred hlavnou, juhovýchodnou fasádou sa nachádzala fontána s terakotovou detskou postavičkou na labuti. Severne od vily je situovaný hospodársky objekt, pôvodne slúžiaci ako sklad stavebného materiálu a stajňa koní.

Areál vily je zo severovýchodnej, severozápadnej a juhozápadnej strany ohraničený plotom. Kované oplotenie na betónovom múriku pred juhovýchodnou fasádou pochádza z obdobia výstavby vily.