Kaplnka „starej“ nemocnice

Kaplnka bola postavená v roku 1885 v neoklasicistickom slohu, užívať sa začala otvorením nemocnice v januári 1886. Adaptovaná bola v roku 1935. V roku 1998 bola vymenená bridlicová krytina za tvarované šablóny z medeného plechu. 

Dispozícia

Postavená je na obdĺžnikovom pôdoryse, stredná časť je dvojpodlažná, po krajoch je jednopodlažná. Funkčne je rozdelená na dve časti. Podľa zachovaného pôdorysu areálu z pôvodného projektu a historických fotografií môžeme konštatovať, že exteriér objektu členený pilastrami, s výraznou kupolou nad vysokým stredovým prejazdom, bol realizovaný podľa predstáv architekta. Pôvodné riešenie je na objekte čitateľné dodnes.  Kupola je ukončená vežičkou, ktorá pôvodne slúžila ako zvonica kaplnky.

Objekt je riešený symetricky so stredovým prejazdom a prechodmi pre peších. Prejazd delí kaplnku na dve samostatne funkčné časti -  severná časť slúžila ako kaplnka s márnicou, kde sa okrem bohoslužieb konali  krsty i sobáše, prístupná bola priamo z prejazdu, južná časť slúžila čiastočne ako byt vrátnika.

Exteriér

Hlavná západná fasáda je riešená symetricky. Jej jednopodlažné riešenie vychádza z funkčného využitia a interiérového riešenia. Horizontálne je členená nízkym soklom, širokou, výrazne profilovanou korunnou rímsou a strešnou atikou. Dominujúcim prvkom fasády je osovo osadená murovaná architektúra vstupného prejazdu s vysokým polkruhovo ukončeným otvorom s klenákom. Vstup zdôrazňuje trojuholníkový frontón na polkruhových pilastroch. Driek pilastrov je hladký, hlavica štvorcová, s prstencom. Pätky sú dvojstupňové, ukončené prstencom, prvý stupeň je tvorený soklom. Široké kladie je výrazne profilované, nadväzujúce na korunnú rímsu. Trojuholníkový frontón lemovaný profilovanou rímsou siaha až po hornú úroveň atiky. Po oboch stranách prejazdu sú vstupy pre peších. 

Južný vstupný otvor bol sekundárne zamurovaný. Krajné osi tvoria vysoké polkruhovo ukončené okná s pravouhlou šambránou ukončenou trojuholníkovým frontónom. Nárožie tvoria hladké pilastre. Fasády jednopodlažných priestorov sú hladké. 

Architektúra

Architektonické riešenie východnej fasády je obdobné. V južnej časti je vysoké okno nahradené dvojitým šesťkrídlovým oknom s pevným priečnikom, nad ním je kruhové dvojkrídlové okno. 

Severná časť je tvorená obdĺžnikovým polkruhovo ukončeným zrkadlom v prízemí a kruhovým vitrážovým oknom na 2. podlaží. Južná a severná fasáda sú zhodné, v prízemí 2-osové, v podkroví je osovo situované okno. Na západnej osi je dverný otvor s jednoduchou výplňou, pravouhlé jednokrídlové okna sú pravdepodobne osadené sekundárne. Fasády podchodu dotvárajú dverné otvory s drevenými dvojkrídlovými von otváravými dverami zdobenými kovanými pántami a kľučkami, v strede dverných krídel je ornament tvaru stromu z kujného železa. Strop podjazdu je rovný. 

Hmotu kaplnky ukončuje plochá strecha s vysokou, murovanou, zrkadlami členenou atikou. V centre strechy sa nachádza mohutná kupola ukončená mohutnou vežičkou.

Na objekt kaplnky a vrátnice nadväzuje z oboch strán v úrovni západného líca fasády plný murovaný múr členený na sedem polí. Múr je postavený na sokli obloženom kameňom, ukončený sedlovou strieškou. Stredné pole je vyplnené oplôtkami z kujného železa, s použitím tyčových prvkov kopijovito ukončených. Plné murované polia sú členené pravouhlými zrkadlami.