Vila, Stummerova 325/7

Vila je situovaná vo vyhlásenej pamiatkovej zóne „Stummerova ulica s areálom starej nemocnice v Topoľčanoch". Svojou polohou drží začiatok ulice so štýlovými meštianskymi domami a vilami. Nachádza sa na severnom konci ulice, na východnej strane.

História

Vila bola postavená začiatkom 20. storočia miestnym staviteľom a stavebným podnikateľom Jánom Pokorným. Presný dátum vzniku nie je doteraz známy. Pôvodný majiteľ ju navrhol a vybudoval ako polyfunkčný objekt. Prízemie slúžilo reprezentačným účelom staviteľskej firmy majiteľa, podkrovie na bývanie.

Ide o secesnú vilu, ktorá prešla stavebnými úpravami v priebehu 20. storočia, v 90-tych rokoch 20. storočia, kedy bol objekt pre účely OÚNZ rozšírený o prístavbu juhovýchodnej fasády. V objekte boli zriadené priestory psychiatrickej ambulancie. S touto zmenou využitia súvisí objekt záchytnej služby, nachádzajúci sa vo východnej časti areálu vily.

Juhozápadná a severozápadná fasáda vily je zachovaná v intaktnom stave, okrem zaniknutých strešných vikierov severozápadnej strany strechy, čitateľných na fotografii z roku 1929.

Pravdepodobne v rámci úprav v 90-tych rokoch 20. storočia bolo okno západne od vstupu obnovené, avšak bez štukovej výzdoby čitateľnej na historickej fotografii.

Vily na Stummerovej v roku 1929

zdroj: Archív KPÚ Nitra

Architektúra

Secesná vila má blokový, takmer štvorcový pôdorys s rizalitmi.

Hlavný vstup je situovaný na severovýchodnej fasáde, prístupný predsadeným kamenným schodiskom so skosenými hranami. Vo vstupnej chodbe je situované kamenné dvojramenné pravotočité schodisko so zábradlím z liatiny v kombinácii s pásovinou. V chodbe je zachovaná dlažba z terazzových farebných dlaždíc geometrických vzorov.

Všetky nárožia fasád zdobia pilastre a celým objektom oblieha mohutná korunná rímsa v šírke ich hlavíc.

Severozápadná, čelná, fasáda je horizontálne členená mierne predstúpeným soklom, tvoreným lomovým kameňom a širokou korunnou rímsou, s výraznou profiláciou v hornej časti, dekorovanou perlovcom. Severnú časť fasády tvorí rizalit v osi ukončený štítom manzardy. Nárožia zvýrazňujú pilastre s pätkou tvorenou v sokli a hlavicou v korunnej rímse, v hornej časti zdobené rastlinnými lupeňmi, listami a rozvilinami, hlavica je pod pásom perlovca zdobená rastlinnými listami a volútami. Nad oknom je bohatá plastická výzdoba rastlinného motívu. Vikier manzardy dotvára okenný otvor so zaoblenými hornými hranami, výplň tvorí trojkrídlové dnu otváravé okno s priečnikom. Fasáda okolo okien oboch podlaží je dotvorená bosovaním. Južnú 1-osovú časť fasády tvorí plytký rizalit s oknom zhodne členeným ako na rizalite. Nad oknom je bohatá plastická výzdoba rastlinného motívu. Rizalit je dotvorený nepravou pásovou bosážou zo štukovej omietky.

Severovýchodná, vstupná fasáda je 3-osová. Strednú os tvorí hlavný vstupný rizalit ukončený vikierom manzardy. Vstupný otvor vypĺňajú dvojité drevené dvere s vnútorným dreveným ostením. Dverné krídla sú plné, kazetované, nadsvetlík presklenený so zaoblenými hranami, delený dekoratívnymi stĺpikmi na tri diely. Rímsa medzi dvernými krídlami a nadsvetlíkom je dekoratívna, v strede volútovo stočená. Nad dverami je bohatá ornamentálna výzdoba. Vnútorné krídla sú novodobé, nevhodné. Pred vstupom sú tri kamenné stupne so skosenými rohmi. Vstupný rizalit, ako i nárožia fasády sú zvýraznené pilastrami totožnými z čelnej fasády. Okolo nich je zo štukovej omietky vytvorená nepravá pásová bosáž. Nad vstupom je osadená ochranná strieška nesená kovovými krákorcovými bohato zdobenými konzolami. Štítové ukončenie rizalitu je rovnako dekorované ako na priečelí. Štít je ukončený vodorovne s polkruhovo vykrojenými rohmi. Postranné osi tvoria dvojité okná s bohatou rastlinnou štukovou výzdobou na fasáde v hornej časti okna. Na východnej osi je okno delené do tvaru T s dvojkrídlovým oknom a sklopným nadsvetlíkom.

Architektúra manzardového vikiera je jednoduchšia, ukončená je kladím neseným hladkými pilastrami.

Vikier je lemovaný mohutnými piliermi, ukončený priamou rímsou nesenou dvojicou konzol. Nad rímsou je tympanón v tvare stlačeného oblúka, vyplnený rastlinným a volútovým ornamentom.

Vila je obklopená záhradnou úpravou. Vstup do vily je priamo z ulice cez bránu ornamentálneho oplotenia. Oplotenie ohraničujúce areál od Stummerovej ulice pozostáva z kamenného sokla a kovových vertikálnych v hornej časti do volút ohýbaných oplotiek. V severnej časti je do oplotenia vkomponovaná dvojkrídlová brána, osadená do mohutných betónových, plasticky riešených pilierov ukončených rolverkom.