Fara

Budova fary je situovaná na východnej strane južnej časti námestia, v centre historického jadra mesta, vyhláseného za pamiatkovú zónu „Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“. 

Výskum v roku 2010

Dom má staršie stavebné jadro, podstatná časť hmoty objektu vznikla pravdepodobne v 17. storočí. Datovanie stavebných úprav upresnil reštaurátorsky výskum uličnej fasády, vykonaný z dôvodu nálezu staršej výzdoby fasády, zisteného počas obnovy fasády v roku 2010 na severozápadnom nároží uličného krídla. Reštaurátorským výskumom boli zistené 4 zásadné stavebné etapy, ktorými objekt nadobudol dnešný výraz.  Najdôležitejším zistením výskumu bolo zadefinovanie fragmentov náhodného nálezu úpravy fasády čierno-bielym maľovaným kvádrovaním zo 17. storočia - pravdepodobne primárna úprava fasády budovy. Okrem tohto nálezu bola upresnená renesančná výška a šírka 2-podlažnej budovy (korunná rímsa bola nižšie o približne 130 cm a dom bol širší na západnej strane o 40 cm). Zistené bolo i navýšenie dnešnej nivelety chodníka o 70 cm.

Nález maľovanej výzdoby zmenil datovanie vzniku budovy uvedené v monografii Topoľčany vo vrstvách vekov: „Budovu fary postavili mešťania s podporou zemepánskej fundácie v roku 1765. Mala dve poschodia, vínnu pivnicu a stajne." Na základe výsledkov reštaurátorského výskumu možno konštatovať, že tento údaj sa týka stavebnej úpravy budovy fary realizovanej v roku 1765. Bližšie informácie o vzhľade fasády v danom období reštaurátorský výskum nepriniesol. 

História súčasného vzhľadu

Súčasný neorenesančný výraz hlavnej uličnej fasády možno datovať do obdobia 19. storočia. 

V 19. storočí dostala fasáda dnešnú osovosť, svetlozelený náter a plastickú terakotovú výzdobu s čiernym náterom. Pravdepodobne bola v tomto období budova nadstavaná do dnešnej výšky. V nasledujúcich obdobiach bola  fasáda viackrát natieraná, zistený bol biely, tmavozelený a  svetlohnedý náter.

V 80-tych rokoch 20. storočia bola fasáda budovy preomietnutá cementovými omietkami, najskôr náterom okrovo červenej farby, neskôr svetločervenej farby. V tomto období došlo aj k dispozičným úpravám budovy.

V rámci obnovy v roku 2010 bola realizovaná obnova severnej fasády podľa výsledkov reštaurátorského výskumu a reštaurovanie renesančného fragmentu horizontálnej výzdoby; dvere podjazdu boli obnovené umelecko-remeselným spôsobom. 

Fara v roku 1902

zdroj: Archív KPÚ Nitra