Tribečské múzeum

Budova je situovaná v historickej časti mesta, na južnom okraji ochranného pásma pamiatkovej zóny „Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“. 

História

Na základe historických dokumentov je možné zaradiť výstavbu budovy okresného súdu do roku 1898.

Stavebné povolenie bolo vydané Slúžnovským úradom v Topoľčanoch 6. apríla 1908 (číslo 1 679/1908). Zmluva s architektom a staviteľom z Budapešti Adolfom Kallášom a Richardom Kóchom bola uzatvorená v Nitre 5. júna 1908. 

V roku 1974 bol súd presťahovaný do novej budovy súdu, postavenej na námestí. Po presťahovaní súdu slúžila bývalá budova súdu ako administratívna budova pre účely domu detí. V roku 1999 sa do budovy presťahovalo Tribečské múzeum, ktoré tak získalo do tridsaťročného nájmu jednu z nemnohých zachovaných historických budov v Topoľčanoch.

Hlavný vstup do objektu je od severovýchodu, na severnej strane múru. Prechod medzi zádverím a chodbou tvorí sklenená, poloblúkovo ukončená stena tvorená dreveným rámom. Chodba s krížovými klenbami je medziklenbovými pásmi delená na polia. Medziklenbové pásy vychádzajú z rímsových hlavíc plytkých pilastrov. 

Súd na konci 19. storočia

zdroj: Archív KPÚ Nitra

Exteriér

Uličné fasády sú riešené jednotne, po celej výške dotvorené rytým kvádrovaním. Kamenný sokel ukončuje omietková hladká rímsa. Kvádrovanie je takmer v pravidelných horizontálnych pásoch, prerušené je priebežnou tenkou dvojprofilovanou podokennou rímsou 1.NP a širšou kordónovou rímsou medzi 1. a 2. podlažím. V úrovni 2. NP je pravidelnosť pásov kvádrovania narušená užším pásom kvádrovania, priebežne vedeným v úrovni parapatnej rímsy a oblúkového záklenku okenných otvorov. Fasády sú ukončené korunnou rímsou so zuborezom. Skosené okenné otvory 1. NP sú obdĺžnikového tvaru so segmentovým záklenkom, nad záklenkom je zmena kvádrovania kopírujúceho oblúkový tvar záklenku. Okennú výplň tvorí drevený kastlíkový rám. Okná 2. NP sú ukončené poloblúkom, výplň je členená zhodne s okennou výplňou 1.NP. Poloblúkový záklenok lemuje ryté kvádrovanie. 

Severovýchodná, vstupná fasáda je dvojosová. Vstup je zvýraznený plytkým rizalitom prebiehajúcim celou výškou fasády, ukončený trojuholníkovým štítom. Fasáda rizalitu je stvárnená rytým kvádrovaním zhodne ako hlavná časť fasády, vstupný otvor je pravouhlý, ukončený poloblúkom. Dvernú výplň tvorí drevený rám s pravouhlými drevenými dvojkrídlovými plnými dverami kazetovo členenými. Horný polkruhový nadsvetlík má predsadenú mrežu z diagonálne usporiadaných tyčových prvkov.

V úrovni 2. NP je fasáda rizalitu zapustená, lemovaná lizénovým rámom ukončeným trojicou oblúkov v tvare dekoru mníšky. Štít dotvárajú tri strieškové nadstavce ukončené sedlovou strieškou.